موسسه تند خوانی نصرت

قابلیتها

دیدن همه چیز

دیدن همه چیز در یک نگاه

تمام کردن کتاب

خواهید توانست کتاب را تمام کنید

مطالعه سازماندهی شده

بعد از پایان دوره یکبار میخوانید ولی درست میخواند

تصحیح اوراق امتحانی

میتوانید برگه های امتحانی را به سرعت تصحیح کنید

مدیریت زمان

خواهید توانست زمان خود را مدیریت کنید

مطالعه امتحانی

شما یاد میگیرید که چگونه برای امتحان مطالعه کنیدC 2020 Yad-roye-yar institute