انتشار دریک. بخش به بخش حفظ كردن مطالب

دو. حفظ اطلاعات تمرين پراكنده يا مطالعه با فاصله

سه. چند بار از رو خواندن

تهیه و تنظیم