انتشار دردانش اموز کم حوصله

کار تخصصی مطالعه

یک آزمون در پیش دارند

باور نکردن تندخوانی

در مورد تندخوانی مطالعه داشته اند

کم اوردن وقت در دیکته

کمبود وقت در حین ازمون

عدم تمرکز

سردرگمی در مطالب

سرعت پایین تحلیل مطالب

اینده نگری

زندگی در یک کشور اروپایی

علاقه به موفقیت