انتشار دراول: بدانید آوا خوانی درونی چیست.

قدم دوم: کمی سریعتر

قدم سوم: بازهم سریعتر

نکته مهم: مشکل بیشتر دبستانیها و دبیرستانیها

نتیجه: تو دلتون تندتر بخونین