انتشار درخودتان تندخوان شوید

بازیهای تندخوانی را دانلود کنید

دیدن تابلوها هنگام حرکت ماشین

دیدن با یک حرکت چشم

بیارینش کلاس تندخوانی

بازیهای چشمی

تمرینات تقویت حافظه

مطالعه بدون هدف

اواخوانی درونی نداشته باشه

جلوی تلوزیون بشینین کتاب بخونین

بازی پینگپنگ

تمرینات جزوات تندخوانی رو تهیه و به کودکانتون ارایه بدهید