برای انتخاب گروه ابتدا یک متن را در یک دقیقه بخوانید و سرعت مطالعه خود را محاسبه کنید و یکی گروه آموزشی را انتخاب کنید

تندخوانی مجازی

تندخوانی آنلاین/ مکاتبه ای/ مجازی

اطلاعات بیشتر

دوره ترکیبی

دوره ترکیبی حضوری-مجازی

اطلاعات بیشتر