موسسه تندخوانی نصرت

اعتبار بخشی به آموزش تندخوانی

تندخوانی

تاریخچه پیدایش تندخوانی

به زعم برخی، تندخوانی از زمان جنگ جهانی اول شروع شده است اما در واقع اغاز تندخوانی از سال 1950 توسط یک معلم بوده است. داستان این معلم به تفصیل در کتاب The Evelyn Wood Seven-Day Speed Reading and Learning Program که توسط By Stanley D. Frank نوشته شده است بیان شده وی در سال 1959 فنونی را که به نام خودش ثبت کرده بود را در واشنگتن دی.سی به صورت کلاسیک تدریس نمود. وی نام تندخوانی را به روش مطالعه وود ثبت کرد و به مرور فقط عنوان speedreading از این نام باقی ماند. پس از شروع دوره اکادمیک، این روش مورد توجه و علاقه بسیاری از محققین قرار گرفت و بسیاری با تست کردن این روشها، این فرضیه که انسان میتواند تندتر بخواند را اثبات نمودند روش اسپیدریدینگ تا قبل از سال 1999 توسط محققین از فرضیه به یک اصل علمی تبدیل شد و همگان متفق النظر هستند که فن اسپید ریدینگ میتواند موجب افزایش سرعت مطالعه افراد شود فنون اسپید ریدینگ امروز با پشتوانه علمی اثبات شده در تندخوانی نصرت، در حال تدریس میباشد

تندخوانی

کلیات و مفاهیم

وقتی سخن از تندخوانی و روشهای تدریس تندخوانی به میان می آید، به نظر ما، استاد باید بتواند از روش تدریس خود دفاع کند. از آنجایی که تندخوانی در زمره علوم انسانی و علوم تجربی قرار میگیرد، روشها و تمارین این دوره ها باید اعتبار سنجی بشوند. مقصود از اعتبار سنجی آن است که درصد نتیجه دادن این تمارین، مشخص باشد مثل یک قرص که قبل از تولید انبوه، باید درصد نتیجه دهی آن و آسیبهای ممکنه آن مشخص باشد، تمرینات تندخوانی نیز باید از فیلتر اعتبار سنجی رد شوند و نتیجه دهی آنها اثبات شود. در این مقاله سعی شده است، به موضوع تندخوانی، از دیدگاه نظریه پردازان و پزشکان متخصص در رشته های مرتبط تندخوانی، اشاره شود

تندخوانی

کلیات و مفاهیم

وقتی سخن از تندخوانی و روشهای تدریس تندخوانی به میان می آید، به نظر ما، استاد باید بتواند از روش تدریس خود دفاع کند. از آنجایی که تندخوانی در زمره علوم انسانی و علوم تجربی قرار میگیرد، روشها و تمارین این دوره ها باید اعتبار سنجی بشوند. مقصود از اعتبار سنجی آن است که درصد نتیجه دادن این تمارین، مشخص باشد مثل یک قرص که قبل از تولید انبوه، باید درصد نتیجه دهی آن و آسیبهای ممکنه آن مشخص باشد، تمرینات تندخوانی نیز باید از فیلتر اعتبار سنجی رد شوند و نتیجه دهی آنها اثبات شود. در این مقاله سعی شده است، به موضوع تندخوانی، از دیدگاه نظریه پردازان و پزشکان متخصص در رشته های مرتبط تندخوانی، اشاره شود

تندخوانی

تعاریف

تندخوانی مترادف کلمه speedreading میباشد. وقتی اولین بار اولین وود تندخوانی را کشف کرد، نام آن را تندخوانی اولین وود نام نهاد ولی به مرور زمان تنها نام تندخوانی از آن باقی ماند. با توجه به اینکه ممکن است معنای تندخوانی در این مقاله اشتباه، برداشت شود ازین پس نام اسپید ریدینگ را به کار میبریم روش تندخوانی موسسه نصرت که شخص مهندس نصرت نیز همین روش را تدریس مینمود، روش اسپید ریدینگ میباشد. این روش تا کنون از نظر علمی بارها به اثبات رسیده است ومقالات و کتابهای زیادی در مورد راههای آن و اثبات آن به رشته تحریر درآمده است روشهای دیگر تندخوانی در ایران نیز تدریس میشود مثل تندخوانی کوانتوم یا تندخوانی متاریدینگ، اما از آنجا موضوع این مقاله اعتبار سنجی اسپید ریدینگ میباشد و از آنجا که در این روش تدریس تندخوانی در موسسه ما، اسپید ریدینگ میباشد، تنها به اعتبار سنجی همین روش خواهیم پرداخت و لازم است برای اعتبار سنجی و اثبات علمی نتیجه دهی روش تدریس تندخوانی از استاد، توضیحات لازم را دریافت نمایید

تندخوانی

تعاریف

تندخوانی مترادف کلمه speedreading میباشد. وقتی اولین بار اولین وود تندخوانی را کشف کرد، نام آن را تندخوانی اولین وود نام نهاد ولی به مرور زمان تنها نام تندخوانی از آن باقی ماند. با توجه به اینکه ممکن است معنای تندخوانی در این مقاله اشتباه، برداشت شود ازین پس نام اسپید ریدینگ را به کار میبریم روش تندخوانی موسسه نصرت که شخص مهندس نصرت نیز همین روش را تدریس مینمود، روش اسپید ریدینگ میباشد. این روش تا کنون از نظر علمی بارها به اثبات رسیده است ومقالات و کتابهای زیادی در مورد راههای آن و اثبات آن به رشته تحریر درآمده است روشهای دیگر تندخوانی در ایران نیز تدریس میشود مثل تندخوانی کوانتوم یا تندخوانی متاریدینگ، اما از آنجا موضوع این مقاله اعتبار سنجی اسپید ریدینگ میباشد و از آنجا که در این روش تدریس تندخوانی در موسسه ما، اسپید ریدینگ میباشد، تنها به اعتبار سنجی همین روش خواهیم پرداخت و لازم است برای اعتبار سنجی و اثبات علمی نتیجه دهی روش تدریس تندخوانی از استاد، توضیحات لازم را دریافت نمایید

تندخوانی

روش تحقیق

فن اسپید ریدینگ به دو طریق قابل اثبات است نخست آنکه این یک روش مطالعه میباشد. ازین رو به رشته علوم انسانی مربوط میشود و روش اثبات نتیجه دهی آن به روش میدانی خواهد بود در مطالب بعدی با بعضی از مقالات که ازین بعد تندخوانی را اثبات کرده اند اشاره خواهد شد دیگری؛ از آنجا که تندخوانی، یک فن برای حرکت صحیح چشم است، چشم پزشکان و اپتومتریستها، متکفل اثبات نتیجه دهی این تمارین محسوب میشوند. ازین بعد اثبات صحت نتیجه دهی، با روش آزمایشگاهی انجام خواهد شد. برای نتیجه دهی از این بعد باید تک تک تمارین مورد بحث قرار بگیرند که از حیطه این مقاله خارج است ولی به طور کلی اعتبار سنجی این تمارین در این مقاله انجام خواهد پذیرفت

تندخوانی

اثبات نتیجه دهی تندخوانی

در این مقاله که انصافا یکی از مقالات خوب در این زمینه است، نویسنده با بررسی سه گروه که در دوره های تندخوانی شرکت کردند، به این مسأله پرداخته و نتیجه دهی ظنی این دوره ها را برای تندخوان شدن، اثبات نموده است.

در مورد این متن سوالی دارید؟ اینجا بنویسید.