ویژگیهای مطالعه سریع

چگونه میتوانید سریعتر بخوانید ولی به فهم و حفظ لطمه ای وارد نکنید

وقتی بحث از مطالعه سریعتر به میان می آید افراد گمان میکنند که قرار است کتاب را نفهمند بدون شک روشهایی در کلاس خواهید آموخت که به شما در درک سریعتر نیز کمک می نماید ما باید کتابی که میخوانیم را بفهمیم. آنچه فهمیده ایم را به گونه ای که در امتحان به خاطر آوریم حفظ کنیم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute