یادگیری مطالعه سریع

چگونه تغییراتی در یادگیری مطالعه سریع داشته باشیم

برای یافتن راههایی که افزایش سرعت مطالعه را امکان پذیر می سازد، ضرورت دارد که در ابتدا مراحل یادگیری و اساس مطالعه پی ببریم تا بر مبنای آن بتوان به شناسایی بخشهایی که می بایست جهتنیل به افزایش سرعت مطالعه تغییر یابند، پرداخت.مطالعه از جمله شیوه های یادگیری کلامی میباشد که در کنار شکل گفتاری- دیگر شیوه یادگیری کلامی- قرار دارد. هر دو شیوه گفتاری و نوشتاری مهمترین شیوه های کسب و انتفال اطلاعات به حافظه می باشند که حس شنوایی در شکل گفتاریف و حس بینایی در شکل نوشتاری یادگیری کلامی ، امر کسب اطلاعات را بعهده دارند. بر همین اساس که دو حس عمده انسان فعال می شود، یادگیری کلامی و رفیع ترین جایگاه را در شکلهای یادگیری دارا می باشد. اولین مرحله یادگیری در هنگام مطالعه، دریافت اطلاعات، دومین مرحله آن به خاطر سپاری و سومین مرحله به خاطرآوری (بازیابی) است. مسئله افزایش سرعت مطالعه به چگونه خواندن مرتبط است، بنابراین در این فصل به اولین مرحله یادگیری در مطالعه، یعنی دریافت اطلاعات می پردازیم و سایر مراحل آن یعنی نظامها و شیوه هایی که به خاطرسپاری و به خاطرآوری را امکان پذیر می سازد، در فصلهای آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute