موسسه تند خوانی نصرت

یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه داشته باشیم

هر چند مهارتهای مطالعه از اسامی عام محسوب می گردد و به مجموعه تکنیکها، فن ها و هنرهایی اطلاق می شود که مطالعه کنده با توسل به آنها می تواند به کسب بازدهی بیشتری از مطالعه خویش بپردازد، اما در اینجا به عنوان یک اسم خاص به کار برده شده است و عنوان یک دوره آموزشی استکه طی آن آموزشهای ضروری برای کسب حداثر بازدهی از مطالعه داده می شود. در نگاهی گذرا به یادگیری خلاق می توان این تعریف را به عمل آورد: یادگیری خلاق یادگیری خلاق عبارتست از: توانایی یادگیری بیشترین مطالب در کمترین زمان، به خاطرسپاری همیشگی و به خاطرآوری راحت و کامل مطالب، همراه با خلاقیت بر اساس اینن تعریف می بایست سرعت مطالعه را افزایش داد تا بتوان حجم بیشتری از مطالب را در زمان کمتری مورد مطالعه قرار داد و همچنین از شرایط مطالعه و سیتسمهای مطالعه ونحوه سازماندهی مطالب و ثبت آن در حافظه از طریق فعال کردن مغز و استفاده از شیوه های یادیاری آگاه باشد تا امکان درک کامل و خلاقانه، به خاطرسپاری همیشگی و یا طولانی و نیز بهخاطرسپاری راحت، کامل و سریع مطالب فراهم آید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute