موسسه تند خوانی نصرت

کند ذهنی در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کند ذهنی در مطالعه۱ داشته باشیم

بنابراین هر گاه نتوان زمینه ای را فراهم ساخت که بر مبنای آن به مطالعه ای راحت پرداخت، ناتوانی های پیامد آن- که تحت عنوان کندذهنی بیان می شود- امری است قطعی. مطالعه راحت و مفید که کسب حداکثر بازدهی از اوقات مطالعه را فراهم می سازد، زمانی تحقق می یابد که درک و یادگیری کامل صورت پذیرد، درک و یادگیری در شرایطی که تمرکز حواس و دقت وجود دارد، روی می دهد و در زمانی می توان به تمرکز حواس دست یافت که زمینه های آن از جمله افزایش سرعت مطالعه- موضوع این بخش- فراهم سازیم. همچنین با توجه به حجم گسترده اطلاعات، چنانچه نتوانیم با سرعتی بیشتر به مطالعه و کسب اطلاعات بپردازیم، به بخش انبوهی از اطلاعات دست نخواهیم یافت که در این صورت در مقایسه با سایرین، فردی با دانش و اطلاعات کم جلوه خواهیم کرد که این همان کم دانشی و ناتوانی در تحلیل است که به نام کند ذهنی می نامیم.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute