موسسه تند خوانی نصرت

کند ذهنی در مطالعه

چگونه تغییراتی درکند ذهنی در مطالعه داشته باشیم

بخش عمده اطلاعات، بویژه اطلاعات تخصصی، از طریق مطالعه دریافت می شود و هرگز نمی توان با تکیه بر سایر حواس، بدون خواندن کتاب و سایر منابع، به شناخت کامل موضوع مورد نظر پرداخت. چنین فردی که امکانات محدودی را برای شناخت و کسب اطلاعات دراختیار گرفته است، هرگز نمی تواند موفق به تحلیل دقیق اطلاعات و درک زوایای ناپیدا گردد. دامنه اطلاعات وی محدود و در تحلیل شرایط و تفسیر داده ها و تبیین رویدادها ناتوان خواهد بود. وی قادر به تشخیص درست شیوه ها و حل مشکلات به بهترین روش، نخواهد بود. دامنه محدود دید وی امکان رویت تمامی زوایا را از وی سلب می کند و در این صورت میزان بهره وری وی در پایین ترین حد خود قرار خواهد داشت، چه وی قادر به بهره برداری بهینه از امکانات و شرایط نخواهد بود و نمی تواند به تحلیلهای نواز دادهها و کشف ارتباط بین مفاهیم بپردازد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute