کلاس تقویتی فرانسه

برگزاری کلاس تقویتی فرانسه توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی فرانسه توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری فرانسه هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری فرانسه قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute