کلاس تقویتی فارسی

برگزاری کلاس تقویتی فارسی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی فارسی توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری فارسی هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری فارسی قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute