کلاس تقویتی آمادگی دفاعی

برگزاری کلاس تقویتی آمادگی دفاعی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی آمادگی دفاعی توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری آمادگی دفاعی هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری آمادگی دفاعی قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute