موسسه تند خوانی نصرت

کاهش درک مطلب در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کاهش درک مطلب در مطالعه۱داشته باشیم

آیا پایین بودن سرعت مطالعه، کاهش درک مطلب را به دنبال دارد؟ بی تردید به خاطر دارید که درابتدای این فصل طبقه بندی عوارض و آفات شیوه های نادرست مطالعه را- با توجه به موضوع این فصل- بر پایه آفت پایین بودن سرعت مطالعه قرار دادیم. بنابراین طرح این سوال که چگونه پایین بودن سرعت مطالعه به کاهش درک مطلب می انجامد، منطقی است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute