موسسه تند خوانی نصرت

کاهش درک مطلب در مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

از ویژگی های بارز شیوه های نادرست مطالعه، عدم درک مطالب است. کاهش یا عدم درک مطلب به علل مختلفی روی می دهد: بی ارتباطی متن مورد مطالعه با رشته تخصصی خود، نداشتن مطالعه و اطلاعات قبلی در زمینه متن مورد مطالعه، شرایط نامناسب محیطی در هنگام مطالعه، عدم رعایت ضروریات و شرایط مطالعه، نبود شرایط مناسب و ضروری نزد مظالعه کننده عدم رعایت مراحل قبل، حین و پس از مطالعه، سیستم مطالعه نادرست و... از مواردی است که کاهش درک مطلب را موجب می شود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute