موسسه تند خوانی نصرت

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱ چیست؟

3. به هنگام مطالعه یک فصل طولانی که دارای عنوانهای زیادی است، اندیشه ها و موضوعهارا خلاصه کنید و آنها را طوری برای خود دسته بندی کنید که فقط پنج قسمت اصلی تشکیل دهند. 4. فصلی از کتاب درسی یا یک کتاب داستانی یا مقاله ای از یک روزنامه را به طور دقیق بخوانید. مطالب را بر اساس طرحهای مختلف ساختار مطالب که در این فصل آمده اند به چندین صورت دسته بندی کنید. بعد تعیین کنید که کدام طرح برای ربط دادن قسمتها به تز اصلی مناسبتر است. 5. در مورد کتابی که برای گذارندن یک امتحان می خوانید تعدادی سوال که فکر می کنید در امتحان خواهند آمد طرج کنید. برای طرح این سوالات ابتدا کتاب را به طور اجمالی بخوانید. بعد با دقیق خواندن کتاب سعی کنید به سوالات جواب دهید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute