موسسه تند خوانی نصرت

چگونه تندخوان می شوند

وقتی مطالعه می کنید چشم شما روی متن حرکت میکند کلمات را یکی یکی میخواند اگر بخواهید تندتر بخوانید و چشمتان را تندتر حرکت دهید دیگر کلمات را واضح نمی بینید، کلمات تار میشوند و در نتیجه شما متوجه متن نمی شوید در کلاسهای تندخوانی، یک سری تمرین چشمی انجام می دهید که در نتیجه سرعت حرکت چشم شما بیشتر می شود بعد تند می خوانید ولی می فهمید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute