موسسه تند خوانی نصرت

چاره ای برای درمان آفات مطالعه

چگونه تغییراتی درافات و عوارض مطالعه۱ داشته باشیم

پس هر گاه بتوان به تصحیح شیوه مطالعه پرداخت، آفات و عوارض مطالعه و ارائه شیوه هایی که بر اساس آن بتوان به کسب بیشترین بازدهی نایل آمد، می بایست به تامل در بیماریهای ناشی از کاربرود شیوه نادرست مطالعه پرداخت تا بر اساس این شناخت، شیوه های درمان این درد را دریافت، چه هر گاه به درد خویش پی نبریم و بر تبعات آن آگاه نباشیم، در پی چاره بر نخواهیم آمد. برای یافتن چاره، شناخت به آنچه که موجب بروز دردی پس از درد دیگر گشت تا سرانجام فرقت میان ما و آن بهترین یار را موجب گشت، چاره ساز خواهد بود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute