موسسه تند خوانی نصرت

هماهنگی چشم و دست در مطالعه

چگونه تغییراتی در هماهنگی چشم و دست در مطالعه داشته باشیم

اگر چه درک بصری عمده ترین و مهمترین مبنای افزایش سرعت مطالعه است اما ابزار مهمی که برای افزایش سرعت مطالعه بکار گرفته می شود دست خوانی است. دست خوانی یعنی استفاده از دست یا هر خط بر دیگری بعنوان راهنما در هنگام مطالعه. دست خوانی امتیازات متعددی دارد از جمله بطور مستقیم و نیز از طریق مقابله با سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط، به ایجاد تمرکز حواسی یاری می دهد، با برگشت چشم روی کلمات قبلی مقابله می کند که افزایش سرعت مطالعه، تمرکز حواس و افزایش درک را در پی دارد، از مکث طولانی روی کلمات جلوگیری می کند و به مقابله با کلمه خوانی و محدودیت حوزه دید، کمک می نماید. در دست خوانی، اصل تبعیت چشم از دست حاکم است یعنی چشم می بایست به تعقیب حرکت دست و خواندن کلمات بالای دست بپردازد. این اصل موید این نکات است که می بایست هنگام مطالعه از دست یا راهنمای خط بر استفاده کرد و نیز چشم مجاز به پیشی گرفتن از دست یا متوقف ماندن یا عقب ماندن از دست نیست. به منظور هماهنگی چشم و دست و بهره گیری از مزایای دست خوانی تمرین های در نظر گرفته شده است که با انجام آن ها- با رعایت اصول مربوطه به آن- هماهنگی چشم و دست نیز زمینه لازم برای افزایش سرعت مطالعه و اجرای تکنیک های مربوط فراهم خواهد آمد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute