موسسه تند خوانی نصرت

هدف خواندن دقیق

خواندن دقیق چیست؟

هدف خواندن دقیق درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آنها به طرزی منظم و منطقی در حافظه است، به طریقی که یادآوری آنها برای استفاده های بعدی میسر باشد. دامنه تقریبی سرعت سرعت تقریبی خواندن دقیق 100 تا 1000 کلمه در دقیقه است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute