موسسه تند خوانی نصرت

نقشه مفهومی

نقشه مفهومی چیست و چگونه میتوان از ان برای یادگیری و مطالعه استفاده نمود

یکی از راه های بسیار موفقیت آمیز سازمان دهی مطالب استفاده از نقشه مفهومی است. نقشه مفهومی یک روش خلاصه گونه برای مرتب کردن و به هم ربط دادن اطلاعات است که در آن از خطوط، کلمات، علائم، نمادها، و مانند اینها استفاده می شود. نقشه مفهومی یکراهبرد یادگیری است که یادگیرنده به کمک آن مطالب را در ذهن خود سازمان می دهد. در نقشه مفهومی روابط میان مفاهیم به صورت دیداری نمایش داده می شود. شکل 1-2، فصل دوم، (الگوی کلی نظام یاد) مثالی از یک نقشه مفهومی است. حال که با راهبردهای شناختی یا مهارت های یادگیری آشنا شدید، می توانید آنها را در مقایسه با یکدیگر بررسی کنید. به همین منظور، در جدول 1-4 مجموعه راهبردهای شناختی را به صورت خلاصه نشان داده ایم. نقشه مفهومی. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute