موسسه تند خوانی نصرت

نداشتن زمان کافی

زمان زیادی برای مطالعه ندارم و در زمان کم هم نمیتوانم مطلب را تا جای مشخصی برسانم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute