موسسه تند خوانی نصرت

مهارت مطالعه،کسب قدرت مبتنی بر دانش

مهارت مطالعه چگونه به کسب قدرت منتهی میشود؟

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذارد و اجتماعات را پدید آورد، قدرت به عنوان یک اصل در روابط میان انسانها خودنمایی کرده است تا جایی که گاه به عنوان تنها معیار در ایجاد یا انجام روابط مطرح گردیده است، پس کسب، حفظ و ازدیاد قدرت، زیربنای روابط انسانی و روابط بین الملل قرار گرفت. معارهای متعددی برای بیان قدرت وجود دارد که در هر عصری یکی از این معیارها جلوه بیشتری داشته است. در دوران مالکیت اشتراکی اولیه، زور و قوای بدنی تنها معیار قدرت محسوب می گردیده است. پس از آن در عصری که با دوران برده داری و نیز فئودالیزم تطابق دارد، وراثت و ثروت معیارهای عمده تشخیص قدرت بشمار می رفته است. بتدریج با ورود به دوران کاپیتالیزم ، ثروت که در دوران فئودالیزم به صورت ملک و املاک نمود داشت، شکل ویژه سرمایه را به خود گرفت پس داشتن سرمایه بیشتر به معنای داشتن قدرت بیشتر شد. هر چند شکل اقتصادی جوامع در عضر حاضر به صورت سرمایه داری یا سوسیالیزم و یا ترکیبی از این دو به شکل مالکیتهای دولتی و تعاونی در کنار مالکیتهای بخش خصوصی است، اما از دوران ما تحت عنوان عصر اطلاعات و انفورماتیک نام برده می شود، بر اساس دانش به عنوان معیار والای قدرت جلوه می یابد، یعنی هر آن کس که از دانش و اطلاعات بیشتری برخوردار باشد، قدرت بیشتری را داراست، قدرتی که سرانجام به قدرت اراده می انجامد. پس در کنار سایر معیارهای قدرت، دانش از ویژگی ممتاز برخوردار می شود. بنابراین هر گاه بتوان با تصحیح شیوه مطالعه خویش، به اطلاعات بیشتری دست یافت، کسب قدرت نیز صورت می گیرد. بزودی در خواهید یافت که برنامه ریزی برای آموزش و یادگیری خلاق مهارتهای مطالعه به گونه ای است که تنها ثبت ساده اطلاعات در حافظه صورت نمی گیرد، با تاکیدی که بر خلاقیت در این آموزشها وجود دارد، فراگیران نه تنها حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره می سازد، بلکه توانایی تحلیل و درک زوایای ناپیدا را نیز دارا می شوند، امری که نمی توان در سایر شیوه های مطالعه انتظار تحقق قطعی آن را داشت . پس به طور کلی می توان گفت: مهارتهای مطالعه ←{█(اطلاعات افزایش@تحلیل توان رشد)} ← یعنی: کسب قدرت مبتنی بر دانش

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute