مقایسه یادگیری با یادآوری

یکی از اشکالات رایج دوستان هنگام مطالعه

مقایسه یادگیری با یادآوری بنا به نظریه های وابسته به روانشناسی خبر پردازی، یادگیری زمانی صورت می پذیرد که اطلاعات دریافتی تمام مراحل حافظه را طی کنند و وارد حافظه درازمدت بشوند. پس از آن هر زمان که ما بخواهیم از یادگیری ها یا آموخته هایمان استفاده ببریم باید آن ها را یادآوری کنیم. یادآوری به صور ت انجام می گیرد: بازشناسی و بازخوانی . بازشناسی یعنی این که تشخیص بدهیم که موردی یا مطلبی را می شناسیم یا نمی شناسیم، مانند مثال قبل که ازشخصی بخواهیم به یادآورد که جمشید احمدی را در جشن عروسی پسرعمویش دیده است یا نه. بازخوانی به این معنی است که فرد مطلب مورد نظر را کاملاً از حافظه فرا می خواند، مانند این مثال که از همان شخص بخواهیم نام غریبه ای را که در جشن عروسی پسر عمویش دیده است به یاد آورد. معمولاً چنین فرض می شود که بازشناسی مقدمه بازخوانی است. یعنی در ضمن تمرین های یادگیری، یادگیرنده ابتدا قادر به بازشناسی و بعد قادر به بازخوانی خواهد بود. در ضمن فراموشی، عکس این اتفاق می افتد. مطلبی که خوب آموخته شده است و هنوز اززمان فراگیری آن خیلی نگذشته است ، قابل یادآوری ( بازخوانی) است، اما پس از مدتی که بدون استفاده باقی بمانند دیگر قابل بازخوانی نیست، ولی قابل بازشناسی است. یعنی یادگیرنده می تواند آن ملب رااز میان مطالب دیگر باز شناسی کند، ولی قادر به تولید آن نخواهد بود. سرانجام اگر مطلب یادگرفته شده باز هم برای مدتی بدون استفاده بماند، نه قابل یادآوری خواهد بود و نه قابل بازشناسی، اما در یادگیری مجدد با بازآموزی زودتر ازمطالبی که اصلاً آموخته نشده اند یاد خواهد گرفته شد. همین دلیل دیگری است برای این که مطالبی که یاد گرفته می شوند و در حافظه درازمدت قرار می گیرند هرگز از بین نمی روند. حال که اطلاعات لازم درباره حافظه های سه گانه را یاد گرفتید، می توانید آنها را با هم مقایسه کنید. جدول 1-2 به همین منظور تهیه شده است. جدول 1-2 مقایسه ویژگی های مهم حافظه های سه گانه با یکدیگر ص44 منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل سوم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute