موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی مطلب

چگونه تغییراتی درمصالعه ی مطلب داشته باشیم

در اینجا افزایش سرعت مطالعه و تمرکز ناشی از آن، از جنبه ای دیگر مورد توجه فرار می گیرد: هر گاه با استفاده از دست به عنوان خط بر و راهنما به مطالعه بپردازیم، از سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط جلوگیری به عمل می آید که این به معنای صرفه جویی در مقدار زمانی است که به گم کردن کلمات و خطوط و پیوند مجدد عبارات به یکدیگر اختصاص می یافت. همچنین به دلیل جلوگیری از گسستگی در کلام، تمرکز حواس پایدار می ماند. از سوی دیگر خودداری از برگشت چشم روی کلمات قبلی، هم به معنای مطالعه متن در زمانی کمتر یعنی افزایش سرعت مطالعه است و هم به دلیل عدم امکان برگشت و دوباره خوانی متن، لزوماً تمامی حواس معطوف موضوع اصلی می شود که در نتیجه این پایداری تمرکز حواس، درک مطلب امکان پذیر می گردد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute