موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی آسان۱

چگونه تغییراتی در مطالعه آسان۱ داشته باشیم

هر گاه متن ناآشنا و دارای پیچیدگی باشد، سرعت مطالعه متناسب گذر از جاده ای ناهموار، فراهم می آید. بی تردید همانگونه که عبور از جاده های پر پیچ و پر شیب و فراز نیاز به دقت و تمرکز حواس و کاهش سرعت اتومبیل دارد، خواندن متون ناآشنا و پیچیده علیرغم کاهش سرعت مطالعه، دقت و تمرکز حواس بیشتری را می طلبد، این تمرکز و دقت که به مدد توسل به سایر سیستمهای موجد تمرکز حواس ایجاد می گردد، تا زمانی ادامه می یابد که ناآشنایی و پیچیدگی متن وجود داشته باشد، به عبارت دیگر پس از رفع این پیچیدگی می بایست به سرعت مطالعه خویش افزود تا سادگی متن مورد مطالعه و یکنواختی آن موجب بی حوصلگی و کاهش دقت و درنتیجه جلب توجه به سایر مسایل یعنی حواس پرتی نگردد. برای درک مسئله همان راننده را در نظر آورید، آیا پس از گذر از موانع سخت و ناهموار که ویژگی مسیر، تمرکز حواس بیشتر وی را می طلبید، با همان سرعت به سیر خویش خواهد پرداخت؟ آیا رانندگی در مسیری کاملاً هموار و مناسب، موجب بی حوصلی و خستگی وی نخواهد شد؟ آیا سرعت پایین اتومبیل به معنای فراهم آوردن زمینه برای راننده جهت پرداختن به مسایل پیرامون نمی باشد؟

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute