موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی آسان

چگونه تغییراتی در مطالعه ی آسان داشته باشیم

ممکن است این پرسش پیش آید که آیا مطالعه با سرعت زیاد موجب بروز اختلال در یادگیری، همچون خطراتی که رانندگی با سرعت زیاد به بار می آورد، نمی گردد؟ زمانی می توان با سرعت زیاد به رانندگی پرداخت که تمامی شرایط همچون اتومبیل و جاده، پذیرای چنین سرعتی باشند و در غیر این صورت سرعت، متناسب با شرایط جاده واتومبیل، تنظیم می گردد و در جاده های سخت و ناهموار هرگز با همان سرعتی که در بزرگراهها می توان راند، اقدام به رانندگی نخواهیم کرد. در هنگام مطالعه نیز خطراتی وجود دارد که از آن تحت عنوان آفات مطالعه نام می بریم، ما زمانی اقدام به مطالعه با سرعت بیشتر می کنیم، که با آفات مطالعه مقابله کرده باشیم تا با دریافت و ذخیره سازی کامل اطلاعات، به مطالعه خویش پایان دهیم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute