موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه متون و درک آن

چگونه تغییراتی در مطالعه متون و درک آن داشته باشیم

مطالعه متون و درک و به خاطرسپاری آنها به شیوه عادی و به صورت جملات، عملی است خلاف رفتار طبیعی و ساختار و کارکرد مغز که موجب خستگی آن و بروز اشکال در درک مطالب و می گردد. همچنین هر گاه سرعت مطالعه کم باشد، حرکت خلاف طبیعت مغز را مضاعف کرده ایم، چه بنابر اصل فزونی رشد ذهنی بر رشد فیزیکی، مغز توانایی درک و دریافت حجم بیشتری از مطالب را نسبت به زمانی که به زمانی که به مطالعه به تناسب توانایی فیزیکی و نه ذهنی می پردازیم، دارد و هر گاه متناسب با رشد ذهنی و سرعت گیرایی و شیوه عمل آن اقدام ننماییم، به خستگی مغز دامن زده ایم. در سطور آینده خواهیم دید که هرگز نیاز به حرکت بر مبنای توانایی فیزیکی خود نداریم و مغز به سرعت نسبت به انتقال مطالبی که در رویت قرار گرفته است، اقدام می کند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute