موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه سازماندهی شده

بعد از پایان دوره یکبار میخوانید ولی درست میخواند

مطالعه سازماندهی شده یعنی یکبار کتاب بخوانید و در همان یکبار ، بفهمید ، حفظ کنید ، خلاصه کنید ، نقاط خاص متن را دریابید و یک عالمه کار دیگر رو در همان مطالعه اول انجام بدهید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute