موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه به شيوه كلمه خواني

چگونه تغییراتی در مطالعه به شيوه كلمه خواني داشته باشیم

در هنگام مطالعه به شيوه كلمه خواني يا قرائت متن،به مثابه آن است كه1/0توانائي مغزوسرعت انتقال آن رابكارميگيريم وباتوجه به آنكه ساير شيوه هاي يادياري وشرايط مطلوب مطالعه را به كار نمي گيريم،خستگي مغز امري است قطعي.براي درك وتجسم مورد،فردي را درنظر آوريدكه هماننديك صفحه گرامافون بادور كندصحبت ميكندوبيان هر كلمه وفاصله آن تا كلمه بعد چندثانيه طول مي كشد،آيادر اين حالت قادربه درك كامل صحبتهاي وي خواهيم بود؟مطالعه به شيوه كلمه خواني كه باسرعت پاييني صورت ميگيرد،همان حالتي رايراي مغز درپي داردكه صحبت كردن فردي با مخاطب خود به صورت كلمه كلمه وبريده بريده بافاصله زماني ميان هر كلمه.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute