موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه برای امتحان

آموزش روش صحیح مطالعه- فیش برداری- خلاصه نویسی مدیریت زمان برنامه ریزی کنترل استرس برای کسانیکه امتحان در پیش دارند
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute