مطالعه با سیستم عکس خوانی ذهنی چگونه است

چگونه می توان کتاب را با استفاده از عکس خوانی تا 25000 کلمه در دقیقه مطالعه کرد

حتما این را شنیده اید که با سیستم عکس خوانی می توان تا 25.000 کلمه در دقیقه مطالعه نمود اما مطالعه با سیستم عکس خوانی ذهنی چگونه است و با چه ترفندی افراد می توانند 120 صفحه کتاب را در یک دقیقه بخوانند. در حالی که فقط میشود در یکی دقیقه 120 صفحه را ورق زد. این مطلب را کسانی که طرفدار سیستم عکس خوانی ذهنی هستند به وضوح در مقالات خود مطرح می کنند این مطلب برای ما هم کمی (خیلی) عجیب است. آنچه در مقالات، کتابها و وب سایتهایی که درمورد عکس خوانی مطرح می شود اینگونه است: شما صفحات کتاب را به سرعت با چشم مرور میکنید. می بایست چشم در وسط هر صفحه نگاه بیاندازد ولی سعی کند از گوشه های چهار سمت برگه، به حالت یک عکس برداری صفحه را ببیند و با سرعت ورق بزنید. قاعدتا خواهید توانست حدود 120 صفحه را به این شیوه ورق بزنید البته کارهای دیگری را نیز باید انجام دهید که درک کردن برای شما در این روش اتفاق بیفتد. بعد از انجام این کارها به طور ناخوداگاه شما کتاب را درک کرده اید و محتوا را فهمیده اید. هرچند موسسه تندخوانی نصرت به سیستم عکس خوانی با این شیوه اعتقادی ندارد اما در توضیح این روش باید گفت که در عکس خوانی، با کمک گرفتن از ضمیر ناخودآگاه درک حاصل می شود. یعنی شما کتاب را ورق میزنید. از یک صفحه با چشم عکس می اندازید و ضمیر ناخود اگاه مطلب را درک خواهد نمود. البته برای عکس خوانی توضیحات و روشهای دیگری هم وجود دارد که با این توضیح از عکس خوانی تفاوت بسیار دارد. قطعا اینگونه مطالعه مورد پذیرش کسانی که میخواهند کتاب را بفهمند، یا آن را برای یک آزمون بخوانند مفید نخواهد بود چه اینکه عملا در این روش درصد کمی از متن درک می شود. (قاعدتا تیترهای بزرگ که با آن سرعت از جلوی شما به صورت خوانا رد شده اند) روشهای دیگری نیز در توضیح عکس خوانی بیان میشود که در مقالاتی دیگر به آن خواهیم پرداخت

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute