موسسه تند خوانی نصرت

مشاوره به دانش آموزان کندخوان

کندخوانی یکی از امور شایع در مدارس ایران میباشد. کندخوانی موجب از بین رفتن اعتماد به نفس دانش اموزان میباشد

برخی از دانش اموزان کمتر از 70 کلمه در دقیقه میخوانند. برخی حتی 30 کلمه در دقیقه میخوانند. هر چند هوش این دانش اموزان معمولی است و مشکل خاصی در درک مطلب ندارند، به خاطر رعایت نکردن برخی اصول صحیح مطالعه به این مشکل دچار هستند. این دسته از افراد، با یک جلسه و حتی دو جلسه مشاوره میتوانند به سرعت دو تا سه برابر در مطالعه دست یابند. هر چند سرعت کمتر از 400 کلمه در دقیقه کندخوان محسوب میشود ولی کسی که کمتر از 150 کلمه در دقیقه درس میخوانند، قادر به درک مطلب نیستند و ازین جهت مطالعه و مدرسه را رها میکنند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute