موسسه تند خوانی نصرت

مدیریت زمان

خواهید توانست زمان خود را مدیریت کنید

هر چند موضوع تندخوانی است ، ولی چون باید تمرینات را با نظم خاصی انجام دهید ، به دانش پذیر کمک میشود تا زمان خود را مدیریت کند ، زمان خود را بشناسد و از آن بیشترین استفاده را کند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute