موسسه تند خوانی نصرت

محاسبه سرعت مطالعه۱

چگونه تغییراتی درمحاسبه سرعت مطالعه۱داشته باشیم

بهترین نحوه سنجش مقدار متن مورد مطالعه، شمارش کلمات می باشد، چه در آن اندازه صفحات و یا بزرگی و کوچکی خطوط نقشی ندارد و از اختلاف ناچیزی که در تعداد کلمات به جهت اندازه حروف ایجاد می شود، می توان چشم پوشی کرد، بنابراین متن مورد مطالعه بر اساس تعداد کلمات آن محاسبه می شود. همچنین بهترین معیار برای محاسبه زمان مطالعه، دقیقه می باشد. پس: مطالعه سرعت=(مطالعه مورد متن کلمات تعداد)/(دقیقه حسب بر)زمان

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute