موسسه تند خوانی نصرت

محاسبه سرعت مطالعه

چگونه تغییراتی در محاسبه سرعت مطالعه داشته باشیم

سرعت عبارتست از طی مسافتی معین در واحد زمان یعنی : سرعت=(شده طی مسافت مقدار)/زمان سعت مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و مسافت طی شده، همان متن مورد مطالعه می باشد، پس: مطالعه سرعت=(مطالعه مورد متن مقدار)/زمان

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute