موسسه تند خوانی نصرت

مبانی نظری مطالعه 7

یادگیری بدون اراده

به طور خلاصه، وقتی که ما چیزی را احساس می کنیم، یکی از اندام ها یا اعضای حسی مان تحریک می شود. این عمل بدون اینکه ما اراده کنیم اتفاق میافتد. در ادراک، علاوه بر اینکه چیزی را حس می کنیم، می فهمیم که آن چیست. ادراک یعنی معنی دار کردن اطلاعات دریافتی از راه حواس، و این به کمک آنچه ما از قبل آموخته ایم اتفاق می افتد. ما غالباً احساس های مختلفی را با هم تجربه می کنیم، اما تنها آنچه را که مورد توجه قرار می دهیم ادراک می کنیم. یعنی بدون توجه کردن قادر به ادراک امور نیستیم. یادگیری به کسب دانش و تغییر در رفتار و عواطف گفته می شود. یادگیری هم به طور عمدی رخ می دهد و همبه صورت غیرعمدی، اما یادگیری عمدی در زندگی ما انسان ها نقش بیشتری ایفا می کند. تفکر به دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یادگیری های قبلی گفته می شود. تفکر نیز، مانند یادگیری، هم ارادی و هم غیرارادی است. ادراک، یادیگری، و تفکر فرایندهای مکمل یکدیگرند و از هم تاثیر می پذیرند. با این حال، یادگیری مهم ترین فعالیت ذهنی انسان است که بقیه فعالیت های ذهنی از آن تاثیر می پذیرند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute