موسسه تند خوانی نصرت

مبانی نظری مطالعه 6

بررسی مساله مقایسه ادراک، یادگیری ، و تفکر با یکدیگر در درک و یادگیری

حال که با سه مفهوم تفکر، ادراک، و یادگیری آشنا شدیم، می توانیم این فعالیتهای اساسی را با هم مقایسه کنیم. چنان که دیدیم، ادراک به رابطه آنی فرد با محیط، یعنی پاسخ دادن به محرک ها در زمان حال، گفته می شود. در مقابل، تفکر به استفاده از تجارب و یادگیری های گذشته اشاره می کند. با این حال، تفکر و ادراک از هم جدا شدنی نیستند، زیرا تجربه های گذشته بر فرایند ادراک تاثیر می گذارند و پاسخ به محیط بلافصل نیز چگونگی تفکر را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، چون یادگیری به کسب تجربه، افزوده شدن اطلاعات تازه به مجموعه اطلاعات قبلی، یا ایجاد تغییر در پاسخ ها و اطلاعات قبلی گفته می شود ولی در تفکر یادگیری های گذشته مورداستفاده قرار می گیرند، پس یادگیری و تفکر دو فرایند یا دو جریان متفاوت اند. با این حال، از آنجا که بازسازی یادگیری های گذشته، یعنی تفکر، می تواند به یادگیری های تازه بیانجامد، پس یادگیری وتفکر مکمل یکدیگرند. با توجه به توضیحات بالا، هم ادراک و هم تفکر تحت تاثیر یادگیری قرار دارند. از یک سو، یادگیری مبنای ادراک است، زیرا ما، پس از دریافت اطلاعات حسی، آنها را، به کمک تجارب گذشته، یعنی یادگیری های قبلی مان، ادراک می کنیم. از سوی دیگر، یادگیری اساس تفکر است، زیرا ما، در تفکر یا اندیشیدن، بر یادگیری های قبلی مان عمل می کنیم و در آنها دخل و تصرف می نماییم. بنابراین، یادگیری مهم ترین فعالیت ذهنی انسان است. به همین دلیل، ما دنباله مطالب این کتاب را به روش های یادگیری اختصاص داده ایم. اما، پیش از توضیح روش های یادگیری در دنباله مطالب این کتاب، فرایندهای یادگیریف یعنی به یادسپاری، یادآوری و فراموشی، را در فصل بعد مورد بررسی قرار می دهیم. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute