موسسه تند خوانی نصرت

مبانی نظری مطالعه 5

بررسی مساله تفکر عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

پس از آنکه در زمینه ای قدری دانش کسب کردیم یا مقداری یادگیری انجام دادیم، می توانیم درباره آنچه یاد گرفته ایم به تفکر(اندیشیدن ) بپردازیم، پس، تفکر دخل و تصرف در دانش با یادگیری ها و تعبیر و تفسیر و مقابله و مقایسه و سازمان دهی آنهاست. مهم ترین و کلی ترین نوع تفکر حل مسئله است. در حل مسئله، ما با استفاده از یادگیری های قبلی مان گره یا مشکلی را می گشاییم یا به سوالی جواب می دهیم. به سخن دیگر، در حل مسئله ما دانش و مهارت های قبلاً آموخته شده مبانی نظری مطالعه خود را در موقعیت های تازه به کار می بندیم. مانند یادگیری، تفکر نیز هم می تواند ارادی باشد و هم غیرارادی. تفکر غیرارادی شامل رویا (خواب دیدن) و رویای روز (خیال پردازی) است. در این نوع تفکر، اندیشه ها، بی آنکه هدف شناخته شده ای را دنبال کنند یا در پی راه حل برای مسئله خاصی باشند، رخ می دهند. به سخن دیگر، در این نوع تفکر(مبانی نظری مطالعه)، جریان اندیشه خارج از کنترل فرد است و حلقه های تداعی اندیشه ها زنجیروار و به طور خودبهخودی به دنبال یکدیگر اتفاق می افتند. در مقابل تفکر غیرارادی یا بی هدف، تفکر ارادی یا هدفمند قرار دارد که نام کلی آن حل مسئله است. زمانی که شخص با موقعیتی رو به رو می شود که با استفاده از اطلاعات و مهارت هایی که در لحظه برخورد با آن موقعیت در اختیار دارد نمی تواند به آن موقعیت سریعاً پاسخ دهد،یا وقتی که هدفی در پیش رودارد و هنوز راه رسیدن به آن را پیدا نکرده است، می گوییم که وی با یک مسئله رو به رو است. حال، وقتی که شخص دانش و مهارت هایی را که به پاسخ درست به موقعیت یا رسیدنش به هدف مورد نظر منجر می شود کسب می نماید و، با استفاده از آنها، به مسئله مورد نظرش به درستی پاسخ می دهد یا به هدف پیش رویش دست می یابد، می گوییم مسئله را حل کرده است. بنابراین، در حل مسئله، رسیدن به راه حل نیازمند استفاده از یادگیری ها و تجارب قبلاً کسب شده و عمل کردن بر روی آنهاست، نه ارائه پاسخ ها از روی عادت. هر چند که حل مسئله مهم ترین و شاخص ترین نوع تفکر است، اما تفکر انواع دیگری دارد که همه از مشتقات حل مسئله اند. از جمله آنها می توان بهانجام محاسبات ریاضی، استدلال (قیاسی واستقرایی)، و افرینندگی (خلاقیت) اشاره کرد. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute