موسسه تند خوانی نصرت

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

یادگیری هم به صورت عمدی یا ارادی و هم به صورت غیرعمدی یا اتفاقی صورت می پذیرد. در یادگیری عمدی، ما به قصد می کوشیم تا چیزی را یاد بگیریم؛ مثل زمانی که به تحصیل درس های مدرسه اقدام می کنیم. به خلاف یادگیری عمدی، در یادگیری اتفاقی که غیرارادی است بی آنکه خودمان بخواهیم، یاد می گیریم؛ مثل موقعی که در حین عبور از یک خیابان چشممان به تصویر یا تبلیغی بر روی دیوار میافتد و بعدها به یاد می آوریم که آن تصور یا تبلیغ درباره چه چیزی بوده است. (مبانی نظری مطالعه )هر چند که یادگیری غیرعمدی زیاد اتفاق می افتد، اما بیشترین یادگیری های ما عمدی یا ارادی اند که در زندگی همه انسان ها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. یادگیری موضوع های مختلف درسی، فعالیت های مختلف شغلی، ایجاد ارتباط های اجتماعی، و یادگیری بسیاری موارد دیگر به عمد صورت می گیرند، و به تصمیم گیری، بذل توجه، و اقدام هدفمند از سوی ما نیاز دارند. بنابراین، توجه یا دقت عنصر بسیار موثر در یادگیری است، و چنانچه ما در ضمن یادگیری تمامی توجه مان معطوف به آنچه می آموزیم نباشد به خوبی یاد نمی گیریم و وقت و نیروی مان به هدر می رود. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبل

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری در درک و یادگیری

اصطلاح یادگیری معانی گسترده ای دارد. ما موضوع های مختلف درسی و غیردرسی مانند فیزیک، شیمی، ریاضی، موسیقی، آداب و رسوم، وغیره را یادمی گیریم. ما دوست داشتن، کینه توزی، و عواطف مختلف دیگر را یاد می گیریم. همچنین، ما ورزش ها و فعالیت های مختلف، حرفه های گوناگون، و سرگرمی های متنوع را یاد می گیریم. در حقیقت، تهیه فهرستی از آنچه انسان در طول زندگی و از راه آموزش های رسمی و غیررسمی وتجارب مختلف یاد می گیرد بسیار دشوار است. به طور خلاصه، می توانیم بگوییم یادگیری هم کسب دانش است، و هم ایجاد تغییر در رفتار و عواطف. به عنوان مثال، وقتی که در یک کتاب روانشناسی می خوانیم که جانداران تقویت کننده های (چیزهای خوب) کوچک فوری را به تقویت کننده های بزرگ دیرآیند (یعنی آنهایی که با تاخیر دریافت می شوند) ترجیح می دهند و آن را به یاد می سپاریم، در ما یادگیری رخ می دهد، زیرا به دانش تازه ای دست می یابیم. همچنین وقتی که به کمک راهنمایی های یک مربی و تمرین قادر به راندمان اتومبیل می شویم، در ما یادگیری صورت می پذیرد، زیرا رفتار و اعمال ما به کمک آموزش مربی و تمرین های خودمان تغییر می کند. باز هم، پس از انکه با شخص غریبه ای که ابتدا نسبت به او بی اعتمادیم آشنا می شویم و، پس از آنکه به خلق و خوی او پی می بریم و می فهمیم که آدم خوبی است، به او علاقه مند می شویم، در ما یادگیری اتفاق می افتد، زیرا در نگرش یا عاطفه و علاقمه ما نسبت به آن شخص تغییر ایجاد می شود. بنابراین، یادگیری عامل مهمی در زندگی ما به حساب می آید که بقاء و سعادت ما به آن وابستهاست. توانایی ما انسان ها در سازگاری با حوادث و رویدادهای مهم زندگی و کسب لذت از فعالیت های بدنی، هنر، ادبیات، و علم از یادگیری ناشی می شود.

بازگشت به صفحه قبل

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که هر چند ما مفاهیم احساس، ادراکف وتوجه را جدا از هم توضیح دادیم، اما آنها از هم جداشدنی نیستند. این سه فعالیت درارتباط با یکدیگر عمل می کنند و ما، به کمک آنها، اطلاعات را از محیط دریافت می کنیم و می فهمیم. بنابراین، نقصان در هر یک از آنها موجب صدمه دیدن تمامی فرایند یادگیری و کسب دانش می شود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute