موسسه تند خوانی نصرت

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

غالباً چند حس مابا هم تحریک می شوند و همزماناطلاعات حسی متفاوتی را دریافت می کنیم، اما تنها بخش کوچکی از آنها را ادراکمی نماییم. سوالی که در اینجا مطرح می شود ایناست که:« چه چیزی تعیین می کند که بعضی احساس های ما ادراک شوند اما بسیاری احساس های دیگر ادراک نشوند؟» جواب این سوال توجه (دقت) است. انتخاب چاره ای از احساس های دیافتی و نادیده گرفتن احساس های دیگر توجه یا دقت نامیده می شود. بنابراین، توجه عنصر مهم ادراک است. ما بدون، توجه کردن، قادر به ادراک امور نیستیم، و از طریق توجه کردن به پارهای امور و نایده گرفتن امور دیگر آنچه را که می خواهیم ادراک می کنیم و آنچه را که نمی خواهیم مورد غفلت قرار می دهیم. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبل

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله احساس در درک و یادگیری

دیدن، شنیدن، لمس کردن، و مانند اینها احساس نام دارند. وقتی که ما چیزی را احساس می کنیم، یکی از اندام ها یا اعضای حسی مان، مثل چشم یا گوش، تحریک می شود و انرژی جذب می کند. مثلاً گوش (اندام شنوایی)، در شنیدن یک صدا (احساس)، ضمن تحریک شدن، امواج صوتی (انرژی ) را جذب می کند. پس، می توانیم بگوییم زمانی که یکی از اندام های حسی ما (چشم، گوش، بینی، پوست و غیره) تحریکی را دریافت می کند احساسی به ما دست می دهد، که این غیرارادی است؛ یعنی، بی آنکه ما بخواهیم، می توانیم چیزی را احساس کنیم. به عنوان مثال، ما گرما و سرما را حس می کنیم و صداهای مختلف را می شنویم، بدون اینکه اراده کرده باشیم. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute