موسسه تند خوانی نصرت

مبانی نظری مطالعه 1

بررسی مساله ادراک در درک و یادگیری

ما در احساس فقط چیزی را می بینیم، می شنویم، می بوییم، یا لمس می کنیم؛ اما در ادراک می فهمیم که آن چیست. به سخن دیگر، ادراک یعنی معنی دار کردن اطلاعات دریافت شده از راه حواس. ما اطلاعات را از راه حواسمان از محیط دریافت می کنیم. بعد این اطلاعات را، به کمک آنچه از قبل آموخته ایم، تعبیر و تفسیر می نماییم و آن را ادراک می کنیم. بنابراین، آنچه ما بر اساس احساس هایمان ادراک می کنیم همان چیزی نیست که می بینیم، می شنویم، می بوییم، یا لمس می کنیم. ادراک امور به سادگی احساس آنها نیست، بلکه ادراک شامل تفسیر ذهنی امور است، و لذ از حالت های ذهنی، تجربه های قبلی، اطلاعات، و انگیزش تاثیر می پذیرد. بهبیان دیگر، اطلاعات حسی دریافت شده ازراه حواس مختلف با خاطرات و تجارب گذشته ما در می آمیزد و آنگاه ادراک به ما دست می دهد. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute