موسسه تند خوانی نصرت

مادران حواس پرت

برنامه ریزی برای تمرکز چگونه است؟

مادرانی که حواس پرتی دارند یا دچار بی برنامگی شدند.یابه علت بی دقتی یا نداشتن زمان کافی برای مطالعه ندارند.می توانند با تند خوان شدن روشهای صحیح برنامه ریزی و مطالعه را بیاموزند.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute