قدم به قدم تا نوشتن یک خلاصه!

خلاصه نویسی قدم به قدم

قدم اول مهم ترین ایده ای نویسنده را ذکر کنید. این ایده، ایده ی اصلی متن تلقی میشود. سعی کنید جملات را به شیوه ی خودتان بنویسید تا بازدهی کارتان بالا برود. قدم دوم از کلمات انتخابی خودتان استفاده کنید. تصور کنید میخواهید برای دوستی از کتابی عالی یا فیلمی خوب که به تازگی خوانده یا دیده اید تعریف کنید. در خلاصه نویسی زبان خودتان را داشته باشید قدم سوم به چیز هایی که نویسنده برای اثبات مدعایش گفته دقت کنید. جملاتی را دریابد که ایده اصلی را پشتیبانی یا تایید میکنند. این جزییات لیستی را تشکیل میدهند که میتوانید از انها در نوشتن خلاصه اتان استفاده کنید. قدم چهارم به جزییات توجه کنید. جزیییاتی که نویسنده برای تایید حرف هایش در متن اورده. قدم پنجم ایده ها را به نظم و ترتیب ارایه دهید. قبل از مطرح کردن ایده های اصلی باید بدانید به طور کلی ان ها اشاره به چه چیز هایی دارند. قدم ششم برای لیست هایی که شامل گروه اند، یک کلمه ی کلی انتخاب کنید. برای مثال اگر در متنتان لیستی متشکل از "دویدن، شنا کردن، بسکتبال بازی کردن" وجود دارد، ان را با کلمه ی "لیست ورزش ها" خلاصه کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute