فیش جی 5

چرا استفاده از فیشهای جی 5 یا جی 7 یا لایتنر برای حفظ کردن پیشنهاد میشو

با توجه به کمبود زمان و نیاز به حفظ کردن و مرور کردن هر چه سریعتر مطالب، استفاده از قیشهای جی 5 یا جی 7 پیشنهاد میشود شما میتوانید با کمک گرفتن از این فیشها مطالب کوتاه را سریعتر حفظ کنید و مهمتر از همه اینکه مطالبی که قبلا حفظ کرده اید را دباره مرور نکنید وقتی کتاب را چند بار مرور میکنید، همه کتاب را مرور میکنید، حتی مطالب خیلی ساده که قبلا حفظ کرده اید را هم مرور میکنید اما وقتی از فیشهای جی 5 استفاده میکنید، نکاتی که خیلی ساده است و به اصطلاح عامه خیلی حفظ کرده اید را دیگر مرور نمیکنید و در عوض، مطالبی که حفظ کردنشان برای شما مشکل است را بیشتر مرور میکنید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute