موسسه تند خوانی نصرت

فواید خواندن دقیق

فواید حاصل از خواندن دقیق چیست؟

فواید خواندن دقیق به قرار زیرند الف-فهم بیشتر مطالب از طریق درک ساختمان مفاهیم و معانی. ب-نگهداری بیشتر مطالب در حافظه از طریق یک روش سادۀ مرور کردن و یادگیری جزئیات و ربط دادن آنها با اصول و مفاهیم. پ-افزایش توانایی خواننده در پاسخ دادن به سوالات تشریحی ، زیرا در این روش مطالعۀ مفاهیم به وسیلۀ خواننده سازمان می یابند و به زبان وی بیان می شوند و صرفا به حافظه سپرده نمی شوند. ت-افزایش کسب لذت در نتیجۀ ایجاد اطمینان بیشتر حاصل از درک عمیق تر مطالب

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute