موسسه تند خوانی نصرت

فنون مربوط به روش خواندن دقیق

فنون مربوط به روش خواندن دقیق چیست؟

.سازمان دادن:سازمان دادن مستلزم تعیین سطوح مختلف مطالب از نظر معنی است ، یعنی تعیین تز اصلی ، نکان اصلی ، جزئیات مطلب و همچنین تشخیص رابطۀ بین این سطوح مختلف و اجزای هر سطح. استفاده از سازمان دادن منتج به فهمیدن بهتر مطالب و یادآوری سریعتر آنها می شود ، زیرا از طریق سازمان دادن یادگیرنده نکات اصلی و جزئیات را بعنوان اجزای یک کل یاد می گیرد، نه به صورت اطلاعات پراکنده. الف-تز اصلی:در یک کتاب یا بخش یا فصلی از یک کتاب ، تز اصلی بحث مؤلف، یک اندیشۀ کلی است که تمامی مطالب و نکات کتاب را در بر می گیرد. تز اصلی منعکس کنندۀ اندیشه و مقصود اصلی نویسنده است . معمولا شناسایی این تز از طریق یادگیری نکات اصلی بهتر میسر می شود . بیان صحیح تز اصلی یک کتاب یا یک بخش از یک کتاب مستلزم یک یا دو جمله است ، نه یک کلمه که فقط نشان دهندۀ یک عنوان است. ب-نکات اصلی:نکات اصلی اندیشه های مهم یا گروههایی از معنی هستند که برروی هم تز اصلی را تشکیل می دهند. پ-جزئیات:جزئیات یا اطلاعات جزئی عبارتند از اطلاعات واقعی ، تصاویر ، و مثالهایی که حامی و توضیح دهندۀ نکات اصلی هستند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute