موسسه تند خوانی نصرت

فراموشی مطلب

وقتی کتابی را میخوانیم مطلب آن را نفهمیده ایم و چیزی را به خاطر نمی اوریم
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute